+420 721 756 720
MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍ S HONZOU A KÁJOU 7.12.2018

MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍ S HONZOU A KÁJOU 7.12.2018

Stanovy

Stanovy

Občanského sdružení

Sportovně kulturní klub Chválenice

Ve Chválenicích, dne 12. prosince 2012

Článek I.

Název a sídlo

Název sdružení: Sportovně kulturní klub Chválenice (dále jen SKK Chválenice)

A                                       Sídlo:  Chválenice 17, 33205 Chválenice

Kontakt: www.skkchvalenice.cz

Článek II.

Cíle a činnost sdružení

Jedná se o dobrovolné a neziskové sdružení občanů, které má za cíl zkvalitnění společenského, kulturního a sportovního života občanů obce Chválenice a přilehlého regionu.

Sdružení se bude podílet na organizování volnočasových aktivit občanů.

Bude podporovat a organizovat občanské aktivity orientované na zlepšení celkového vzhledu obce.

Bude chránit přírodu a krajinu

Bude rozvíjet občanské soužití mezi obyvateli všech věkových kategorií.

Bude usilovat o zlepšení komunikace mezi obyvateli obce a orgány státní správy a samosprávy.

Bude spolupracovat s dalšími podobně zaměřenými spolky.

Své cíle bude sdružení realizovat prostřednictvím konkrétních projektů a akcí, pro jejichž zajištění bude získávat finanční prostředky z dostupných veřejných či soukromých zdrojů.

Při své činnosti bude sdružení aktivně spolupracovat s obecním zastupitelstvem a dalšími sdruženími a spolky, které v obci či regionu působí.

Informace o své činnosti bude sdružení zveřejňovat na webových stránkách a alespoň stručné informace i ve zpravodaji obce. Pro členy bez přístupu k internetu bude podle potřeby a možností tištěn informační zpravodaj. Pro plánované akce budou individuálně tištěny letáky. Webová adresa je www.skkchvalenice.cz

Článek III.

Členství ve sdružení

Řádným členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 15 let. Podmínkou členství je souhlas se stanovami sdružení a zaplacení členského příspěvku na daný kalendářní rok. Členství vzniká na základě písemné přihlášky (dostupné na internetu nebo sídle sdružení) výborem sdružení. Členství musí být oznámeno první následující členskou schůzí. Členský příspěvek činí 50,-Kč na rok. Výše členského příspěvku může být na návrh výboru upravena členskou schůzí.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

Člen má právo:

 • Posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření sdružení.
 • Předkládat návrhy, podněty a připomínky
 • Účastnit se akcí pořádaných sdružením

Povinností člena jsou:

 • Dodržovat tyto stanovy
 • Platit roční členské příspěvky

Členství ve sdružení zaniká:

 • Písemným oznámením a vystoupení člena
 • Rozhodnutím členské schůze o vyloučení případě, že člen vyvíjí aktivity neslučitelné s posláním sdružení
 • Nezaplacením členského příspěvků sdružení ve dvou po sobě následujících letech
 • Úmrtím člena, zánikem sdružení

Článek V.

Organizační uspořádání

Nejvyšším orgánem sdružení je Členská schůze.

Členská schůze

 • Volí revizní komisi nebo revizora sdružení
 • Schvaluje zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období předkládané výborem sdružení a revizní zprávu předkládanou revizní komisí.
 • Schvaluje plán činnosti sdružení a jeho rozpočet na příští období.
 • Nominuje nové kandidáty na členy výboru sdružení.
 • Volí nové členy výboru sdružení, jejichž kandidatura byla schválena výborem sdružení

Výbor sdružení

 • Výbor sdružení má 4 členy, členové výboru sdružení, zvolí jednoho ze členů výboru předsedou
 • Výbor sdružení je usnášeníschopný, alespoň při účasti alespoň 3 členů výboru sdružení
 • Výborem sdružení se automaticky stávají členové přípravného výboru
 • Schvaluje či zamítá příjem nového člena sdružení, rozhoduje o vyloučení člena
 • Rozhoduje o zániku sdružení
 • Může měnit stanovy sdružení nadpoloviční většinou členů výboru.
 • Řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze. Volí si ze svého středu předsedu, dva místopředsedy a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů ve výboru sdružení.
 • Je povinen svolat členskou schůzi do 8 týdnů, pokud o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů sdružení.
 • Určí počet členů revizní komise
 • Stávající členové výboru schvalují nominované kandidáty na členy do výboru sdružení
 • Výbor sdružení svolává členskou schůzi zpravidla jedenkrát ročně.

Revizní komise

 • Kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávy, které předkládá členské schůzi. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu. Místo revizní komise může členská schůze zvolit revizora sdružení.

Osoby zmocněné jednat jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho předseda, případně jím pověřený člen výboru. Tyto osoby mají právo vydávat stanoviska a prohlášení sdružení, a to na základě projednání věci na členské schůzi nebo ve výboru sdružení. V hospodářských záležitostech jedná jménem sdružení také pokladník sdružení.

Přátelé a podporovatelé sdružení

Přítelem nebo podporovatelem sdružení se stává každý občan, který se spoluúčastní akcí sdružení a jejich příprav.

Článek VI.

Zásady hospodaření sdružení

 • Výdaje sdružení jsou pokrývány pouze vlastními příjmy. Příjmy sdružení se skládají z příspěvků jeho členů, darů, účelově zaměřených grantů, dotací, příspěvků od podporovatelů, eventuelně jiných legálních zdrojů v souladu s cíli sdružení.
 • Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku II těchto stanov.
 • Návrh rozpočtu sdružení připravuje výbor sdružení a schvaluje členská schůze. Běžné hospodaření řídí a za toto hospodaření odpovídá pokladník sdružení. Hospodaření kontroluje revizní komise nebo revizor sdružení.
 •  Sdružení může uzavřít smlouvy o spolupráci s jiným subjektem pro finanční zajištění svých aktivit.

Ve Chválenicích, dne 4. prosince 2012

Za přípravný výbor:

ing. arch. Korčák Lubomír

Milan Jan

Ing. Václav Mráz

Pavel Čermák

 

[Přeskočit navigaci]

ANIFILM A KOLA 2018

Letošní cykotůr v Třeboni měl kromě sportovních cílů i cíle kulturně-politické: srovnání Anifilmu s Chválenickým Letním olympijským festivalem. A tak Mozkový trust SKK přes den šlapal do pedálů...

ZORBING FOTBAL 2018

Článek k Zorbingu tentokrát nenapíše náš celovesnicky známý lyrický prozaik inžinýr Tomáš Koukolíček, ale pan Docent inžinýr Robert Zemčík PhD (úspěšný člen neúspěšného týmu SKK Chválenice, jinak...

SKK Chvalenice © Copyright 2013 SKK Chválenice